Có 1 kết quả:

biè lí

1/1

biè lí

giản thể

Từ điển phổ thông

biệt ly, xa cách