Có 1 kết quả:

guā shāng

1/1

guā shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scratch (wound)
(2) scratch (damage to an object)