Có 1 kết quả:

guā pí dāo

1/1

guā pí dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peeler
(2) potato peeler