Có 1 kết quả:

guā mù xiāng kàn

1/1

guā mù xiāng kàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a whole new level of respect for sb or sth
(2) to sit up and take notice (of sb's improved performance etc)