Có 1 kết quả:

guā liǎn

1/1

guā liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shave one's face