Có 1 kết quả:

guā hú dāo

1/1

guā hú dāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

razor