Có 1 kết quả:

dào shǒu ruǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(do a manual task) until one's hands go limp with exhaustion