Có 1 kết quả:

dào cǐ wéi zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop at this point
(2) to end here
(3) to call it a day