Có 1 kết quả:

dào xiàn zài

1/1

dào xiàn zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) up until now
(2) to date