Có 1 kết quả:

zhì

1/1

zhì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. làm, chế tạo
2. chế độ
3. hạn chế, ngăn cấm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phép chế, phép gì đã đặt nhất định. ◎Như: “pháp chế” 法制 phép chế, “chế độ” 制度 thể lệ chuẩn tắc nhất định phải tuân theo.
2. (Danh) Lời của vua nói. ◎Như: “chế thư” 制書, “chế sách” 制策.
3. (Động) Làm. ◎Như: “chế lễ tác nhạc” 制禮作樂 chế làm lễ nhạc.
4. (Động) Cầm. ◎Như: “chế kì tử mệnh” 制其死命 cầm cái sống chết của người.
5. (Động) Để tang ba năm gọi là “thủ chế” 守制, theo lễ ngày xưa chế ra. Danh thiếp bây giờ hễ có chua chữ “chế”, ấy là người đang để tang ba năm.
6. (Động) Cai quản. ◎Như: “thống chế” 統制, “tiết chế” 節制 đều có nghĩa là cai quản cả.
7. § Giản thể của chữ 製.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Cắt thành áo, may áo;
② Chế, chế tạo, sản xuất, làm ra, vẽ: 這種商品是越南製造的 Mặt hàng này do Việt Nam chế tạo (sản xuất); 製一張地圖 Vẽ một bản đồ; 製氧機 Máy chế ô-xy;
③ (văn) Làm ra văn chương: 禦製詩文 Thơ văn do vua chúa làm ra;
④ (văn) Khuôn phép: 體製 Thể chế, cách thức. Xem 制 [zhì] (bộ 刂).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đặt, đặt ra, làm ra: 制定新法律 Đặt ra pháp luật mới; 制禮作樂 Làm ra lễ nhạc;
② Hạn chế, ngăn cấm: 限制 Hạn chế, kiềm chế; 節制 Tiết chế, hạn chế;
③ Chế độ, phép tắc định ra: 全民所有制 Chế độ sở hữu toàn dân; 供給制 Chế độ cung cấp;
④ Lời của vua: 制書 Chế thư; 制策 Chế sách;
⑤ (văn) Để tang ba năm: 守制 Giữ lễ để tang ba năm;
⑥ (văn) Nắm giữ, kiểm soát: 制其死命 Nắm giữ sự sống chết của người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn cấm. Đè nén — Luật pháp, phép tắc — Lệnh vua — Chống lại — Làm ra. Như chữ Chế 製.

Từ điển Trung-Anh

(1) system
(2) to control
(3) to regulate
(4) variant of 製|制[zhi4]

Từ điển Trung-Anh

(1) to manufacture
(2) to make

Từ ghép 452

A A zhì AA制A B zhì AB制bā jí gōng zī zhì 八級工資制bā jí gōng zī zhì 八级工资制bā jìn zhì 八进制bā jìn zhì 八進制Bā qí zhì dù 八旗制度bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小时工作制bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小時工作制bǎi fēn zhì 百分制bàn bǎo liú fù zhì 半保留复制bàn rì zhì xué xiào 半日制学校bàn rì zhì xué xiào 半日制學校bāo chǎn dào hù zhì 包产到户制bāo chǎn dào hù zhì 包產到戶制bāo chéng zhì 包乘制bāo chéng zhì 包承制Bāo Dài zhì 包待制bāo gān zhì 包乾制bāo gān zhì 包干制bǎo chí kè zhì 保持克制bǎo jiǎ zhì dù 保甲制度běn wèi zhì 本位制bì zhì 币制bì zhì 幣制biān zhì 編制biān zhì 编制bīng zhì 兵制bù jìn zhì 步进制bù jìn zhì 步進制cái zhì 裁制cǎi zhì 採制cǎi zhì 采制chǎn zhì 产制Cháng héng zhì 常衡制chóng zhì 重制chū qí zhì shèng 出奇制勝chū qí zhì shèng 出奇制胜chuán shū kòng zhì 传输控制chuán shū kòng zhì 傳輸控制chuán shū kòng zhì xié dìng 传输控制协定chuán shū kòng zhì xié dìng 傳輸控制協定chuàng zhì 创制cū zhì làn zào 粗制滥造dǎ zhì 打制dǎ zhì shí qì 打制石器dà bù zhì 大部制dān fāng zhì jì 单方制剂dān yuàn zhì 单院制dān yuàn zhì 單院制dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù 导弹武器技术控制制度dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù 導彈武器技術控制制度děng jí zhì dù 等級制度děng jí zhì dù 等级制度Dí kǎ ér zuò biāo zhì 笛卡儿坐标制Dí kǎ ér zuò biāo zhì 笛卡兒座標制dǐ zhì 抵制dì miàn kòng zhì 地面控制dì zhì 帝制diàn lǎn tiáo zhì jiě tiáo qì 电缆调制解调器diàn lǎn tiáo zhì jiě tiáo qì 電纜調制解調器diàn yǐng zhì piàn 电影制片diàn yǐng zhì zuò 电影制作dìng zhì 定制dìng zhì 订制duō dǎng zhì 多党制duō dǎng zhì 多黨制duō qī zhì 多妻制è zhì 扼制è zhì 遏制èr bù zhì 二部制èr jìn zhì 二进制èr jìn zhì 二進制èr jìn zhì biān mǎ 二进制编码èr jìn zhì biān mǎ 二進制編碼fǎ lǜ zhì cái 法律制裁fǎ zhì 法制Fǎ zhì Bàn gōng shì 法制办公室Fǎ zhì Bàn gōng shì 法制辦公室Fǎ zhì Rì bào 法制日報Fǎ zhì Rì bào 法制日报Fǎ zhì wǎn bào 法制晚报fǎng zhì 仿制fǎng zhì pǐn 仿制品fàng sōng guǎn zhì 放松管制fēn bù kòng zhì 分佈控制fēn bù kòng zhì 分布控制fēn fēng zhì 分封制fēn quán zhì héng 分权制衡fēn quán zhì héng 分權制衡fēng jiàn zhì dù 封建制度féng zhì 缝制fù quán zhì 父权制fù quán zhì 父權制fù zhì 复制fù zhì pǐn 复制品gāng zhì 钢制gé zhì pǐn 革制品gōng yǒu zhì 公有制gōng zhì 公制gōng zhì dān wèi 公制单位gōng zhì dān wèi 公制單位gòng hé zhì 共和制gǔ fèn zhì gōng sī 股份制公司guān zhì 官制guǎn zhì 管制guī zhì 規制guī zhì 规制guó jì dān wèi zhì 国际单位制guó jì dān wèi zhì 國際單位制Guó wù yuàn Fǎ zhì jú 国务院法制局Guó wù yuàn Fǎ zhì jú 國務院法制局hé chū kǒu kòng zhì 核出口控制héng liang zhì 衡量制hōng zhì 烘制hòu zhì 后制hù kǒu zhì 戶口制hù kǒu zhì 户口制hù kǒu zhì dù 戶口制度hù kǒu zhì dù 户口制度huí hé zhì 回合制huì zhì 绘制jī lì jī zhì 激励机制jī zhì 机制jī zhì 機制jí bìng kòng zhì zhōng xīn 疾病控制中心jí shí zhì 即时制jí shí zhì 即時制jì liàng zhì 計量制jì liàng zhì 计量制jì suàn jī jí chéng zhì zào 計算機集成制造jì suàn jī jí chéng zhì zào 计算机集成制造jì suàn jī zhì tú 計算機制圖jì suàn jī zhì tú 计算机制图jiā qiáng guǎn zhì 加強管制jiā qiáng guǎn zhì 加强管制jiā zhǎng zhì 家長制jiā zhǎng zhì 家长制jiān guǎn tǐ zhì 监管体制jiān guǎn tǐ zhì 監管體制jiān zhì 监制jiàn zhì 建制jié zhì 節制jié zhì 节制jiè zhì fǎng wèn kòng zhì 介質訪問控制jiè zhì fǎng wèn kòng zhì 介质访问控制jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng 介質訪問控制層jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng 介质访问控制层jīn huì duì běn wèi zhì 金匯兌本位制jīn huì duì běn wèi zhì 金汇兑本位制jìn zhì 禁制jìn zhì lìng 禁制令jīng jì tǐ zhì 經濟體制jīng jì tǐ zhì 经济体制jīng jì zhì cái 經濟制裁jīng jì zhì cái 经济制裁jīng zhì 精制jǐng tián zhì 井田制jiù zhì 旧制jiù zhì 舊制jūn tián zhì 均田制jūn zhǔ lì xiàn zhì 君主立宪制jūn zhǔ lì xiàn zhì 君主立憲制jūn zhǔ zhì 君主制kē jǔ zhì 科举制kē jǔ zhì 科舉制kè zhì 克制kè zhì huà 客制化kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì 空中交通管制kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制员kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制員kòng zhì 控制kòng zhì bàng 控制棒kòng zhì gǎn 控制杆kòng zhì gǎn 控制桿kòng zhì lùn 控制論kòng zhì lùn 控制论kòng zhì quán 控制权kòng zhì quán 控制權kòng zhì shì 控制室kòng zhì tái 控制台kòng zhì tái 控制臺kuài jì zhì dù 会计制度kuài jì zhì dù 會計制度lā zhì 拉制lǐ zhì 礼制lǐ zhì 禮制lián bāng zhì 联邦制lián bāng zhì 聯邦制lián zuò zhì 连坐制lián zuò zhì 連坐制liàn zhì 炼制liáng shēn dìng zhì 量身定制liǎng dǎng zhì 两党制liǎng dǎng zhì 兩黨制liǎng yuàn zhì 两院制liǎng yuàn zhì 兩院制lù zhì 录制luó ji liàn lù kòng zhì 逻辑链路控制luó ji liàn lù kòng zhì 邏輯鏈路控制méi tǐ fǎng wèn kòng zhì 媒体访问控制méi tǐ fǎng wèn kòng zhì 媒體訪問控制Měi zhì 美制mǐ zhì 米制mín zhǔ jí zhōng zhì 民主集中制mó zhì shí qì 磨制石器mǔ quán zhì 母权制mǔ quán zhì 母權制mù zhì 木制nǎi zhì pǐn 奶制品nán kòng zhì 难控制nán kòng zhì 難控制nǐ zhì 拟制nóng cūn jiā tíng lián chǎn chéng bāo zé rèn zhì 农村家庭联产承包责任制nóng cūn jiā tíng lián chǎn chéng bāo zé rèn zhì 農村家庭聯產承包責任制nú lì zhì 奴隶制nú lì zhì 奴隸制nú lì zhì dù 奴隶制度nú lì zhì dù 奴隸制度páo zhì 炮制pào zhì 泡制pèi zhì 配制pí zhì pǐn 皮制品pín lǜ tiáo zhì 頻率調制pín lǜ tiáo zhì 频率调制qì dòng kòng zhì 气动控制qì dòng kòng zhì 氣動控制qiān zhì 牵制qiān zhì 牽制qián zhì 箝制qián zhì 鉗制qián zhì 钳制qiáng zhì 強制qiáng zhì 强制qiǎng zhì 強制qiǎng zhì 强制quán rì zhì 全日制róu zhì 揉制róu zhì 鞣制rú fǎ páo zhì 如法炮制rú fǎ pào zhì 如法泡制rǔ zhì pǐn 乳制品shāo zhì 烧制shè zhì 摄制shēn zhì jì 砷制剂shěn jí zhì dù 审级制度shěn jí zhì dù 審級制度shēng wù zhì jì 生物制剂shēng wù zhì pǐn 生物制品shī yí cháng jì yǐ zhì yí 师夷长技以制夷shī yí cháng jì yǐ zhì yí 師夷長技以制夷shí jìn zhì 十进制shí jìn zhì 十進制shí liù jìn zhì 十六进制shí liù jìn zhì 十六進制shí míng zhì 实名制shí míng zhì 實名制shì zhì 市制shì zhì 试制shǒu zhì 守制shòu zhì 受制shuì zhì 稅制shuì zhì 税制sī yǒu zhì 私有制suǒ yǒu zhì 所有制tán pàn zhì dù 談判制度tán pàn zhì dù 谈判制度tè zhì 特制tí zhì 提制tǐ zhì 体制tǐ zhì 體制tiáo zhì 調制tiáo zhì 调制tiáo zhì bō 調制波tiáo zhì bō 调制波tiáo zhì jiě tiáo qì 調制解調器tiáo zhì jiě tiáo qì 调制解调器tíng bǎn zhì dù 停板制度tǒng zhì 統制tǒng zhì 统制tǔ zhì 土制tuì xiū jīn shuāng guǐ zhì 退休金双轨制tuì xiū jīn shuāng guǐ zhì 退休金雙軌制wú xiàn zhì 无限制wú xiàn zhì 無限制Xī gé sī jī zhì 希格斯机制Xī gé sī jī zhì 希格斯機制xiá zhì 轄制xiá zhì 辖制xià shí zhì 夏时制xià shí zhì 夏時制xiān fā zhì rén 先发制人xiān fā zhì rén 先發制人xiàn zhì 限制xiàn zhì méi 限制酶xiàn zhì méi tú pǔ 限制酶图谱xiàn zhì méi tú pǔ 限制酶圖譜xié zhì 挟制xíng zhì 形制xué fēn zhì 学分制xué fēn zhì 學分制xué zhì 学制xué zhì 學制xuè zhì pǐn 血制品xūn zhì 熏制yā zhì 压制yā zhì 壓制yá jī qiǎo zhì 牙机巧制yá jī qiǎo zhì 牙機巧制yān zhì 腌制yán zhì 研制yán zhì guò chéng 研制过程yǎng lǎo jīn shuāng guǐ zhì 养老金双轨制yǎng lǎo jīn shuāng guǐ zhì 養老金雙軌制yī dǎng zhuān zhì 一党专制yī dǎng zhuān zhì 一黨專制yī guó liǎng zhì 一国两制yī guó liǎng zhì 一國兩制yī qī zhì 一妻制yī tāi zhì 一胎制yǐ bào zhì bào 以暴制暴yǐ huá zhì huá 以华制华yǐ huá zhì huá 以華制華yǐ yí zhì yí 以夷制夷yì huì zhì 議會制yì huì zhì 议会制yì zhì 抑制yì zhì jì 抑制剂yì zhì jì 抑制劑yì zhì méi 抑制酶yì zhì zuò yòng 抑制作用yīn dì zhì yí 因地制宜yīn shí zhì yí 因时制宜yīn shí zhì yí 因時制宜yín běn wèi zhì 銀本位制yín běn wèi zhì 银本位制yín zhì 银制yìn zhì 印制yìn zhì diàn lù 印制电路yìn zhì diàn lù bǎn 印制电路板yìng zhì 应制yìng zhì 應制yǒu biān zhì 有編制yǒu biān zhì 有编制yǒu jié zhì 有節制yǒu jié zhì 有节制yù zhì 预制yuē zhì 約制yuē zhì 约制zǎi zhì 宰制zài shēng zhì dòng 再生制动zài shēng zhì dòng 再生制動zài zhì 再制zài zhì yán 再制盐zài zhì zhǐ 再制纸zé rèn zhì 責任制zé rèn zhì 责任制zhá zhì 轧制zhān rǎn kòng zhì 沾染控制zhǎng diē fú xiàn zhì 涨跌幅限制zhǎng diē fú xiàn zhì 漲跌幅限制zhèn yuán jī zhì 震源机制zhèn yuán jī zhì 震源機制zhèng zhì tǐ zhì 政治体制zhèng zhì tǐ zhì 政治體制zhì bǎn 制版zhì bèi 制备zhì biǎo 制表zhì cái 制裁zhì chéng 制成zhì chéng 制程zhì chéng pǐn 制成品zhì dǎo 制导zhì dǎo 制導zhì dìng 制定zhì dìng 制訂zhì dìng 制订zhì dòng 制动zhì dòng 制動zhì dòng qì 制动器zhì dòng qì 制動器zhì dòng tà bǎn 制动踏板zhì dòng tà bǎn 制動踏板zhì dù 制度zhì dù huà 制度化zhì fú 制伏zhì fú 制服zhì fú ní 制服呢zhì fù 制服zhì héng 制衡zhì jì 制剂zhì jiǎ 制假zhì jiàn 制件zhì lěng 制冷zhì piàn 制片zhì piàn rén 制片人zhì pǐn 制品zhì qián 制錢zhì qián 制钱zhì shì 制式zhì shì huà 制式化zhì shòu 制售zhì suān jì 制酸剂zhì suān jì 制酸劑zhì táo 制陶zhì táo gōng rén 制陶工人zhì tú 制图zhì tú 制圖zhì xié gōng rén 制鞋工人zhì xié jiàng 制鞋匠zhì yào 制药zhì yào 制藥zhì yào chǎng 制药厂zhì yào qǐ yè 制药企业zhì yào yè 制药业zhì yào yè 制藥業zhì yī 制衣zhì yuē 制約zhì yuē 制约zhì zào 制造zhì zào chǎng 制造厂zhì zào shāng 制造商zhì zào yè 制造业zhì zào yè 制造業zhì zào yè zhě 制造业者zhì zào zhě 制造者zhì zhǐ 制止zhì zuò 制作zhì zuò shāng 制作商zhì zuò zhě 制作者Zhōng guó zhì zào 中国制造zhōng yāng zhuān zhì jí quán 中央专制集权zhōng yāng zhuān zhì jí quán 中央專制集權zhǒng xìng zhì 种姓制zhǒng xìng zhì 種姓制zhǒng xìng zhì dù 种姓制度zhú zhì 竹制zhù chē zhì dòng qì 駐車制動器zhù chē zhì dòng qì 驻车制动器zhuān zhì 专制zhuān zhì 專制zhuān zhì jūn zhǔ zhì 专制君主制zhuān zhì jūn zhǔ zhì 專制君主制zhuān zhì zhǔ yì 专制主义zhuān zhì zhǔ yì 專制主義zì dòng kòng zhì 自动控制zì dòng kòng zhì 自動控制zì zhì 自制zì zhì lì 自制力zì zhì zhà dàn 自制炸弹zǒng tǒng zhì 总统制zǒng tǒng zhì 總統制