Có 1 kết quả:

zhì chéng pǐn

1/1

zhì chéng pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manufactured goods
(2) finished product