Có 1 kết quả:

zhì chéng

1/1

zhì chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manufacturing process
(2) processing