Có 1 kết quả:

zhì yào

1/1

zhì yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to manufacture medicine