Có 1 kết quả:

zhì yào chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pharmaceutical company
(2) drugs manufacturing factory