Có 1 kết quả:

zhì yī ㄓˋ ㄧ

1/1

zhì yī ㄓˋ ㄧ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clothing manufacture