Có 1 kết quả:

zhì yī

1/1

zhì yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clothing manufacture