Có 1 kết quả:

zhì qián

1/1

zhì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

copper coin of the Ming and Qing Dynasties