Có 1 kết quả:

shuā zi

1/1

shuā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brush
(2) scrub
(3) CL:把[ba3]