Có 1 kết quả:

shā chē

1/1

shā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to brake (when driving)
(2) to stop
(3) to switch off
(4) to check (bad habits)
(5) a brake