Có 1 kết quả:

cì sī bāo

1/1

cì sī bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cnidocyte
(2) nettle cell of medusa or anemone