Có 1 kết quả:

cì sī bāo dòng wù ㄘˋ ㄙ ㄅㄠ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cnidaria (animal phylum including jellyfish and sessile polyps)