Có 1 kết quả:

cì qín gū

1/1

cì qín gū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii)