Có 1 kết quả:

kè zhōu qiú jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (idiom); fig. an action made pointless by changed circumstances

Một số bài thơ có sử dụng