Có 1 kết quả:

duò suì

1/1

duò suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mince