Có 1 kết quả:

jì liàng dāng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dose equivalent