Có 1 kết quả:

jì liàng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dose effect