Có 1 kết quả:

tì fà liú biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to shave the head but keep the queue