Có 1 kết quả:

Zé bù lóng

1/1

Zé bù lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zabulon or Zebulun, biblical land between Jordan and Galilee (Matthew 4:15)