Có 1 kết quả:

xuē zhí

1/1

xuē zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) demotion
(2) to have one's job cut