Có 1 kết quả:

xuē zhí wéi mín

1/1

Từ điển Trung-Anh

demotion to commoner (idiom)