Có 1 kết quả:

xuē fà

1/1

xuē fà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shave one's head
(2) fig. to become a monk or nun
(3) to take the tonsure