Có 1 kết quả:

qián yī xiàng

1/1

qián yī xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lately
(2) in the recent past