Có 1 kết quả:

qián yī tiān

1/1

qián yī tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the day before (an event)