Có 1 kết quả:

qián bù jiǔ

1/1

qián bù jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not long ago
(2) not long before