Có 1 kết quả:

qián bù zháo cūn , hòu bù zháo diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. no village ahead and no inn behind (idiom)
(2) fig. to be stranded in the middle of nowhere
(3) to be in a predicament