Có 1 kết quả:

qián bù jiàn gǔ rén , hòu bù jiàn lái zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unique
(2) unprecedented (idiom)