Có 1 kết quả:

qián shì yīn yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

a marriage predestined in a former life (idiom)