Có 1 kết quả:

qián shì bù wàng , hòu shì zhī shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

don't forget past events, they can guide you in future (idiom); benefit from past experience