Có 1 kết quả:

qián xiē

1/1

qián xiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a few (days, years etc) ago