Có 1 kết quả:

qián jiàn

1/1

qián jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

antecedent (logic)