Có 2 kết quả:

qián chuánqián zhuàn

1/2

qián chuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forward pass (sport)

qián zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prequel