Có 1 kết quả:

qián jù hòu gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to switch from arrogance to deference (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng