Có 1 kết quả:

qián zhào

1/1

qián zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) omen
(2) prior indication
(3) first sign