Có 1 kết quả:

qián jǐ tiān

1/1

qián jǐ tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a few days before