Có 1 kết quả:

qián liè xiàn sù ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

prostaglandin