Có 1 kết quả:

qián gōng jìn qì ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to waste all one's previous efforts (idiom)
(2) all that has been achieved goes down the drain