Có 1 kết quả:

qián bàn yè

1/1

qián bàn yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

first half of the night (from nightfall to midnight)