Có 1 kết quả:

qián bàn tiānr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 前半天[qian2 ban4 tian1]