Có 1 kết quả:

qián bàn shǎng

1/1

qián bàn shǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) morning
(2) a.m.
(3) first half of the day