Có 1 kết quả:

qián bàn shǎngr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 前半晌[qian2 ban4 shang3]