Có 1 kết quả:

qián hòu

1/1

qián hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) around
(2) from beginning to end
(3) all around
(4) front and rear

Một số bài thơ có sử dụng